De Partij voor de Vrijheid gaat werk maken van de zaken waar u zich aan ergert: onveiligheid, overlast, verloedering, islamisering, hoge belastingen, tekortschietende zorg en slecht onderwijs.

  • Minder islam in Almere: geen moskeeën erbij en geen hoofddoekjes in publieke functies;
  • Veiligheid in de hele stad: stop de overval- en geweldsgolf;
  • Menselijke zorg voor ouderen, zieken en gehandicapten;
  • Kleine, betere en veilige scholen;
  • Lokale lasten omlaag!

Veiligheid, islamisering en leefbaarheid

 

Veel inwoners voelen zich niet meer thuis Den Haag. Zij voelen zich vaak onveilig en herkennen hun eigen wijken en straten niet meer. Door een toenemende islamisering komen de eigen waarden en normen sterk onder druk te staan.
De Partij voor de Vrijheid wil de stad aan de inwoners teruggeven.

 

·                     De PVV wil een keiharde aanpak van (Marokkaanse) straatterroristen;

·                     De PVV is tegen de komst van nieuwe moskeeën, en wil bestaande onder toezicht stellen;

·                     Geen kopjes thee maar zero tolerance;

·                     Geen hoofddoekjes in publieke functies;

·                     De PVV wil een wethouder voor de portefeuille Veiligheid;

·                     Preventief fouilleren in de hele stad;

·                     Meer cameratoezicht op plaatsen waar veel overlast bestaat;

·                     Hardleerse overlastgevers en asociale gezinnen verplicht huisvesten in containerwoningen buiten de woonwijken;

·                     Aanpak overlast Oost-Europese werknemers;

·                     Beter toezicht in het Openbaar Vervoer;

·                     Geen gebruikersruimtes in de stad; harde aanpak drugsoverlast;

·                     De PVV wil een strenge handhaving van het kraakverbod;

·                     Meer ordehandhavers;

·                     Keiharde aanpak dierenbeulen.

·                     Schone en gezellige winkelstraten;

·                     Den Haag weer schoon (o.a. aanpak zwerfafval);

 

 

Gemeentelijke lasten, bureaucratie en verkeer

 

In Den Haag wordt veel belastinggeld van de hardwerkende burger over de balk gesmeten. Tientallen miljoenen euro’s verdwijnen er in de bodemloze putten van allerlei subsidieclubs en linkse hobby's.

De Partij voor de Vrijheid wil dit geld teruggeven aan de inwoners en ondernemers van Den Haag.

 

·                     Geen geld naar de multiculturele droomprojecten;

·                     Subsidies voor kunst en cultuur worden drastisch verlaagd (maar met behoud van musea en cultureel erfgoed)

·                     De OZB gaat met 50% omlaag;

·                     Afschaffen hondenbelasting, toeristenbelasting en precario;   

·                     Parkeervergunningen worden gratis;

·                     Parkeertarieven worden gehalveerd;

·                     Geen Verkeerscirculatieplan! De PVV wil dit belachelijke besluit terugdraaien;

·                     Extra aandacht voor het oplossen van verkeersknelpunten, betere verkeersdoorstroming en groene golven. Sneller rijden waar het kan;

·                     Geen megalomane bouwprojecten in Den Haag! Als het aan de PVV ligt komt er geen masterplan Kijkduin, masterplan Scheveningen, cruiseterminal en cultuursilo Spuiplein;

·                     Ondernemersloket: Ondernemers krijgen een vast aanspreekpunt in het stadhuis, waar zij voor al hun vragen en vergunningen terecht kunnen;

·                     Loketfuncties van de gemeente 5 dagen per week van 8:00 tot 17:00 open, met behoud van huidige avondopenstelling.

 


Zorg en ouderen

 

De zorg voor ouderen en zieken moet in Den Haag veel beter. Iedere doorligwond en 24-uurs luier is er één teveel. De Partij voor de Vrijheid vindt het onacceptabel dat de generatie die ons land groot heeft gemaakt nu in de kou wordt gezet.

 

·                     Ouderenloket in elk stadsdeel;

·                     In de zorg gaat kwaliteit boven prijs; Prioriteit aan goede en deskundige zorg; 

·                     Betere voorzieningen voor ouderen en gehandicapten;  

·                     Dementie verdient onze zorg;  

·                     Geen uitzonderingspositie voor allochtonen in de zorg, zoals aparte gebedsruimten en speciaal islamitisch personeel.

 

 

Burger en bestuur

 

De Partij voor de Vrijheid luistert wél naar u en betrekt u meer bij de besluitvorming.

 

·                     Referenda over belangrijke besluiten;

·                     De oplossingen liggen op straat! De PVV luistert goed naar initiatieven van de inwoners;

·                     De PVV sluit zich niet op in het stadhuis, maar zal te vinden zijn in de wijken en straten van Den Haag;

·                     Harde aanpak van fraude en oneigenlijk gebruik van voorzieningen; 

·                     De PVV wil 10% minder beleidsambtenaren (ordehandhavers komen ervoor terug);

·                     Communicatie gemeentelijke instanties uitsluitend in het Nederlands en het Engels.

 

 

Onderwijs, jeugd, sport en gezondheid

 

De Partij voor de Vrijheid wil dat Den Haag ook voor uw kinderen een veilige en goede plaats is om op te groeien.

 

·                     Geen islamitisch onderwijs;

·                     Aandacht voor de Nederlandse identiteit en de Nederlandse cultuur

·                     Spijbelen zal streng aangepakt worden. Strikte handhaving leerplichtambtenaar op verzuim; geen vrij op islamitische feestdagen;  

·                     Subsidies voor onderhoud aan schoolgebouwen en beter lesmateriaal moeten efficiënter worden besteed;    

·                     Stimuleren samenwerking tussen scholen en sportverenigingen; 

·                     Kosten wangedrag minderjarigen verhalen bij ouders;

·                     Ambachtscholen keren terug;     

·                     Schooluitval moet worden teruggedrongen;

De PVV wil verantwoordelijkheid Jeugdzorg onderbrengen bij gemeenten.

Vacature

Flyer website

Verkiezingsprogramma 2014

poster-almere-stad-van-de-vrijheid

PVV tweets

We hebben 18 gasten en geen leden online