• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad
  • Banner7

De PVV heeft navraag gedaan naar de vergoeding die de heer Veerman ontvangt voor zijn rol als verkenner voor de Floriade. In reactie kreeg de PVV te horen dat het uurtarief van de heer Veerman vertrouwelijk zou zijn maar dat gerekend wordt op een bedrag van € 40.000,- tot        € 60.000,-.

De PVV is van mening dat gewoon duidelijk moet zijn voor hoeveel werk de heer Veerman de vergoeding ontvangt en dus stelde Toon van Dijk vragen aan het college.

 

RAAD 2013

Datum: 24 mei 2013

Aan de voorzitter van de raad

Steller vragen: PVV

Onderwerp : kosten verkenner Veerman

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Met wie is er ten aanzien van de invulling van de rol van verkenner door de gemeente gecontracteerd. Is dat de heer Veerman persoonlijk of een besloten vennootschap?

2. Wat is het uurtarief dat voor de werkzaamheden van de heer Veerman is overeengekomen?

3. Is er in de overeenkomst een maximum opgenomen voor het aantal door de heer Veerman te besteden uren cq de in rekening te brengen vergoeding? Zo ja, om hoeveel uren, cq om welk bedrag gaat het?

4. Bent u bereid de vorige vragen te beantwoorden door openbaar inzage te verschaffen in de overeenkomst die is gesloten voor de werkzaamheden van de heer Veerman? Zo nee, waarom niet?

5. Kunt u verklaren waarom er in eerste instantie door uw ambtenaren met een –overigens ongemotiveerd- beroep op vertrouwelijkheid is geweigerd de door de PVV gestelde vragen ten aanzien van het uurtarief te beantwoorden? Bent u het met de PVV eens dat waar het gaat om de verantwoording van de besteding van publieke gelden, maximale transparantie dient te worden betracht?

Toelichting: De PVV heeft navraag gedaan over de hoogte van het bedrag dat de heer Veerman ontvangt voor de invulling van zijn rol als verkenner voor de Floriade. Daarop werd geantwoord dat het bedrag niet exact genoemd kon worden omdat is afgesproken dat de heer Veerman op urenbasis zal declareren. Het totale bedrag zou evenwel tussen de € 40.000,-- en € 60.000,-- inclusief BTW liggen. Daarmee is echter niet duidelijk wat de relatie is tussen de inzet van de heer Veerman in tijd en het bedrag dat hij ontvangt. De PVV heeft derhalve aanvullend gevraagd naar het uurtarief dat met de heer Veerman is overeengekomen. Daarop is vanuit de ambtelijke lijn geantwoord dat dit vertrouwelijke informatie zou zijn.

De PVV heeft schoon genoeg van alle geheimhouding in Almere en wenst gewoon dat het college uitgebreid verantwoording aflegt over de besteding van de gelden voor de Floriade.

Toon van Dijk

PVV

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

 

twitter