• TK Banner Oproep Vekiezingen

Voorzitter,

Dit zijn de laatste beschouwingen in deze raadsperiode. De afgelopen weken is de PVV fractie verblijd met het nieuws dat de ideeën van de PVV post vatten bij dit college. Zowel bij de woningcorporaties als de burgemeester is het besef doorgedrongen dat het voor alle betrokkenen het beste is als onverbeterlijke overlastgevers worden gehuisvest in tuigdorpen aan de rand van de stad.

Dankzij de PVV komt er meer duidelijkheid en transparantie over waar en met welk doel, en vooral voor hoeveel van het Almeerse belastinggeld, onze bestuurders over de wereld reizen. Ook werd er een motie voor weerbaarheidstrainingen voor ouderen door de raad aangenomen en na lang aandringen lijkt er zicht op Almeerse wateren die vrij zijn van waterplanten. Voorzitter, de invloed van de PVV is merkbaar en daarover zijn we tevreden.

Dit voorjaar waarschuwde de PVV voor de veel te rooskleurige toekomstscenario’s waarop dit college haar beleid baseert. De realiteit heeft de rekenmeesters van dit college andermaal gedwongen tot een verlaging van de rekenrente. Ditmaal tot een niveau waarbij de raad gewaarschuwd wordt voor de noodzaak tot een verhoging van die rekenrente als de marktrente gaat stijgen. Daarmee gooit dit college de problemen vooruit naar een volgend college.

Datzelfde doet dit college met de woningbouwcijfers. Dit voorjaar waarschuwde de PVV al dat nul- en ambitiescenario’s niet gehaald zouden worden. Navraag leert ons nu dat meer dan de helft van de gerealiseerde woningbouw op dit moment bestaat uit sociale woningbouw en Ik Bouw Betaalbaar Woningen. Woningen die gebouwd worden op kleine kavels die tegen lagere prijzen worden verkocht en waarbij de gemeente ook nog eens risicodragend kapitaalverschaffer is. Met deze verhoudingen wordt het onderliggende financiële probleem gemaskeerd. De PVV zal een motie indienen om dit probleem zichtbaar te maken.

Maatregelen om winkel- en kantoorleegstand tegen te gaan zijn ook in de afgelopen periode uitgebleven. Deze leegstand zorgt voor lagere inkomsten voor de gemeente en een terugloop in de kwaliteit en veiligheid van bedrijventerreinen. Het is dus in het belang van de gemeente om die leegstand structureel aan te pakken. Stap 1 is daarbij er geen m2 voor leegstand bij te bouwen. Stap 2 om met een aanvalsplan te komen om bestaande leegstand aan te pakken. Ook hiervoor zal mijn fractie voorstellen doen.

Ook op het gebied van de lokale lasten wordt duidelijk dat het college met name de etalage heeft schoongehouden terwijl de winkel aan het vervuilen was. In de programmabegroting wordt duidelijk gemaakt dat de lokale lasten zullen blijven stijgen. De afvalstoffenheffing, waarmee ten onrechte goede sier werd gemaakt omdat het tarief daarvan in Almere al tot de hoogste van het land behoort, zal ook verder gaan stijgen. Ook op dit vlak schuift het college het opruimen van de troep vooruit en zal de PVV een motie indienen om die lastenstijging te voorkomen.

Voorzitter, deze beschouwing kan niet voorbijgaan zonder dat ik opmerkingen plaats bij het geschutter van de wethouder die verantwoordelijk is voor de economie en de cultuur in Almere. De wethouder heeft zich ten doel gesteld om banen te creëren voor Almere. 100.000 banen maar liefst. Daarvoor krijgt de wethouder impulsgelden en heeft hij de beschikking over het Economic Development Board dat miljoenen euro’s verslindt. Keer op keer hebben we echter moeten vast stellen dat er niet meer, maar minder banen zijn met als dieptepunt het bericht deze maand dat Almere 2750 minder banen heeft dan vorig jaar. Het laatste antwoord van de wethouder is EDBA-project daarwilikwerken.nl.

Een website met 27 vacatures waarvan een stuk of 5 in Almere. Voorzitter, het is duidelijk dat we daarmee geen werkgelegenheid creëren. De wethouder zal de aankomende weken moeten tonen dat hij het tij kan keren. En dan bedoel ik niet alleen de banen maar ook het tanende vertrouwen van mijn fractie in de wethouder dat hij die klus geklaard krijgt.

Mijn fractie is verder naar aanleiding van diverse besprekingen en een onderzoek tot de overtuiging geraakt dat de wethouder geen vat meer heeft op het project van de Hectare Cultuur. De vraag is inmiddels of het erger is dat de wethouder niet meer weet wat zijn ambtenaren doen en zeggen of dat de wethouder de raad bewust onjuist heeft geïnformeerd. Voorzitter, wat de PVV betreft zou de wethouder er goed aan doen te overwegen het antwoord op die vraag niet af te wachten.

Voorzitter, naast de reeds aangekondigde moties zal de PVV voorstellen doen onder meer op het gebied van toerisme, de ISA en het vastgoedbeleid. Wij hopen op steun maar kijken vooral ook uit naar de verkiezingen op 19 maart as. waar de burgers van Almere andermaal de kans krijgen om hun vertrouwen in de PVV uit te spreken. 

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter