• TK Banner Oproep Vekiezingen

Vz,
Wat een onafhankelijke verkenning naar drie scenario’s had moeten zijn is een reclamefolder voor de Floriade geworden. De uitkomst van de verkenning is in de eerste plaats geen uitvoering van de verstrekte opdracht. De verkenner heeft niet de in de opdracht genoemde drie
scenario’s onderzocht maar de opdracht naast zich neergelegd en voor een ongewijzigde Floriade gekozen.

Vz,
ik heb namens de PVV op voorhand al bezwaar gemaakt tegen de benoeming van deze verkenner omwille van het feit dat hij nauw betrokken is geweest bij onderdelen van de Floriade.
In een tussentijds gesprek heeft de verkenner dat ook aangegeven. Die verknochtheid aan en vooringenomenheid ten aanzien van dit evenement is te zien in de rapportage. Dat wordt nog versterkt door de betrokkenheid van Anderson Elffers Felix dat in september van 2018 verantwoordelijk was voor de midterm review er toen ook al voor pleitte de verliezen voor lief te
nemen. De Floriade zou in een groter plaatje geplaatst moeten worden. En tot slot hebben beide partijen zich uitsluitend verstaan met een lijstje van incrowd figuren waarvan uiteraard geen kritisch woord te verwachten is.

Vz,|
Twee partijen met een aantoonbare betrokkenheid bij de Floriade zijn, zoals verwacht, niet in staat gebleken zich aan de opdracht te houden en hebben een rapport opgeleverd dat naar de opvatting van de PVV de toets der kritiek niet kan doorstaan. Het advies van de verkenner is een scenario waarover de wethouder in een eerdere bespreking klip en klaar en onomwonden heeft gezegd dat het niet langer haalbaar is. Op mijn vaststelling dat dus de Floriade zoals deze was bedoeld niet zou doorgaan werd instemmend gereageerd. Dat vormde ook de aanleiding voor de opdracht de drie alternatieve scenario’s te onderzoeken. Het is onbestaanbaar dat een scenario dat 6 weken geleden niet meer haalbaar was, nu wel weer haalbaar zou zijn. En het is helemaal idioot om te denken dat als het college de zaakjes nu weer eens netjes opschrijft, het wel goed zal gaan. Inhoudelijk rammelt het rapport van alle kanten. Zo is opdracht gegeven het draagvlak van de scenario’s te onderzoeken. Dat draagvlak is niet onderzocht voor het afbouwscenario; het komt niet terug in de effectenrapportage. Toch krijgt dit scenario als het om draagvlak gaat een
dubbele min in het advies.

Vz,
ik verzeker u: Afblazen van de Floriade heeft onder Almeerders
veruit het grootste draagvlak! Ik constateer dat het draagvlak niet bij inwoners van onze stad maar bij bestuurders en ambtenaren is gemeten. Allemaal mensen die dit faalproject niet hoeven te betalen. Kijk ik naar de aanbevelingen dan constateer ik dat deze overeenkomen met de aanbevelingen van AEF in september van 2018. Van die aanbevelingen is niets terecht gekomen maar dat is geen enkele belemmering om die adviezen nu maar eens te herhalen in de ijdele hoop dat het in de komende twee weken wel lukt. Het rapport bulkt van niet onderbouwde aannames. “De Floriade kan Almere als groeistad versnellen”, “impuls aan economische ontwikkelingen en vestigingsklimaat”, “bevordering van toerisme en werkgelegenheid”.


Vz,
Dit is geen verkenning. Dit zijn de ronkende reclameslogans die we al jaren horen terwijl de realiteit is dat onze inwoners niets dan tientallen miljoenen euro’s aan kostenoverschrijdingen voor de kiezen krijgen. Dit rapport laat het effect van de diverse scenario’s op de risicoparagraaf volledig ten onrechte buiten beschouwing. Het is echter zonneklaar dat op dit moment doorgaan met een Floriade
waarvan raad en college al hebben geconcludeerd dat het niet langer haalbaar is ongekende en volstrekt onbeheersbare financiële risico’s met zich meebrengt. Het effect van de verplaatste wereldtentoonstelling in Dubai wordt genegeerd. De recente verliezen van de Floriade BV zijn
niet meegenomen. En daarmee is het ook volstrekt onbegrijpelijk dat het college het advies van de verkenner overneemt. Als het gaat om het afbouwscenario worden de kosten als keiharde feiten gepresenteerd terwijl
in realiteit nog niets gezegd kan worden over de vraag of er daadwerkelijk claims gaan volgen.

Vz,
het college wil de keuze nog niet maken maar wat de PVV betreft is er maar 1 scenario mogelijk. Vanaf dag 1 heeft de PVV gewaarschuwd voor de onbeheersbare kosten van de Floriade. We hebben gelijk gekregen.

We hebben gewaarschuwd voor het tekort aan focus in de programmering. We hebben gelijk gekregen. We hebben gewaarschuwd voor ruzie tussen de BV, de gemeente en Amvest. We hebben gelijk gekregen.


Er is maar 1 scenario om een eind te maken aan deze farce en dat is NU het besluit te nemen om te stoppen. De PVV zal daar een motie voor indienen. Het is volgens de raadsbrief van het college verreweg de goedkoopste optie en ook volgens de bijgestelde cijfers van de verkenner
vanavond.

Het applaus en de instemming van het overgrote deel van onze inwoners zal ons ten deel vallen. En daar gaat het om Voorzitter.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter